Læs mere om Min Vuggestue

​Læreplan

Vores vision

MinVuggestue er en privat institution, som ønsker at være et alternativ til de omkringliggende kommunale institutioner. 

MinVuggestue er en udeinstitution, og vores børn kommer ud hver dag uanset vind og vejr.

Vi tror på, at børn der færdes ude er sunde børn, og vi ønsker at give vores børn en aktiv og indholdsrig dag, hvor vi sammen får nogle gode oplevelser udendørs.

Naturen har stor værdi for os, og vi ønsker at vores børn lærer at begå sig i naturen, at passe på naturen og finder glæde i naturens mange muligheder. Naturen inviterer til fordybelse og til nysgerrighed. I naturen er der plads til alle og den giver vores børn en større rummelighed for hinanden og mulighed for at danne venskaber på tværs af alder og køn.

Vi ønsker at give vores børn nærvær og være kærlige. På den måde viser vi vores børn, at de er værdsatte og at vi vil være der for vores børn. Vi skaber tryghed for vores børn, når de mødes af nærværende og kærlige voksne.

Det fælles pædagogiske grundlag

​Det pædagogiske grundlag består af en række centrale elementer, som er regeringsbestemt, og som skal være kendetegnende i den forståelse og tilgang for, hvordan der arbejdes med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. Nogle elementer er tilstede altid i den pædagogiske praksis, mens andre kan være mere tilstede i nogle sammenhænge end i andre. Her følger en oversigt over elementerne og hvordan de har betydning for MinVuggestues pædagogiske praksis.

 • Barnesynet: ’det at være barn har værdi i sig selv’ har betydning for MinVuggestues pædagogiske praksis ved, at vi forstår at børn har forskellige forudsætninger og personligheder, som de skal ses og anerkendes for. Vi giver børnene medbestemmelse og indflydelse på aktiviteter alt efter alder og ressourcer, og vi tilstræber at følge barnets intentioner, så den børneinitierede leg får plads. Vi ser vores børn som selvstændige og kompetente men samtidig med et særligt behov for omsorg, tilpasse udfordringer, positive forventninger og tillidsfuldt samspil. Børns selvværd og sociale kompetencer udvikles gennem relationer, både i spejlingen med andre børn og i mødet med nærværende og omsorgsfulde voksne, og praksis i MinVuggestue tager derfor udgangspunkt i, at børn mødes af anerkendende voksne, som har fokus på barnets ressourcer, italesætter det som lykkedes og fremstår som gode rollemodeller for børnene. Vi er endvidere optagede af vores egen position; altså hvornår vi går foran-, ved siden af- eller bag ved barnet.

 • Dannelse og børneperspektiv: ’børn skal høres og tages alvorlig som led i en dannelsesproces og demokratisk forståelse’ har betydning for MinVuggestues pædagogiske praksis ved at vi er opmærksomme på balancen mellem individ og fællesskab. Vi er bevidste om at værdier som hensynsfuld, kritisk, demokratisk og aktivt er vigtige for at barnet kan handle og orientere sig i samfundet. Vores børn skal opleve, at de er betydningsfulde i sig selv, men samtidig har det også betydning af være en del af et fællesskab. Vores børn skal opleve, at de har indflydelse på udformningen af dagligdagen i MinVuggestue og at de selv medvirker til at skabe egen læring gennem deltagelse i MinVuggestues daglige aktiviteter.

 • Leg: ’legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud’ har betydning for MinVuggestues praksis ved, at vi giver legen plads i dagligdagen. Vi forstår vigtigheden i børns spontane og selvorganiserede leg, og vi forholder os undersøgende til de lege der opstår. Vi har en bevidsthed om, hvornår legen er børnestyret, voksenstyret eller fulgt af barnets initiativer. Vi er opmærksomme på, hvordan legefællesskaber udvikler sig og vi bruger legen som en pædagogisk aktivitet, der åbner for at inddrage børn, der står udenfor fællesskabet. Vi anskuer legen som et vigtigt element til at styrke barnets selv- og medbestemmelse og fornemmelsen af at give plads til andre men også forståelsen af, at ’andre skal give mig plads’. Vi vurderer, om legen skal rammesættes, så alle børn får en positiv oplevelse af at være med og prøver nye roller. Vigtigst af alt så handler legen i MinVuggestues optik om glæden, om fantasien og om udvikling af gode ven- og kammeratskaber, så den vil altid være et særlig betydningsfuldt element i vores børns hverdag.

 • Læring: ’læring sker gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og gennem udforskning’ har betydning for MinVuggestues pædagogiske praksis ved at vi er bevidste om balancen mellem læring gennem leg og udforskning på barnets eget initiativ og på den mere rammesatte læring. Vi differentierer læring ift. alder og ift. ressourcer. Det brede læringsbegreb giver børnenes muligheder for at behandle og eksperimentere med deres erfaringer værdi, ligesom udvikling af nonkognitive såvel som kognitive kompetencer vægtes lige vigtige. Vi ser læring gennem leg som vores mulighed for at føje og skubbe til det eksisterende, eksempelvis igennem børnenes lege, hvor vi kan inspirere dem til at udbygge legen. Og vi tænker, at den mere rammesatte læring skal hvile på en tilgang, der er legende og undersøgende og som giver mening for børnene.

 • Børnefællesskaber: ’leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som de voksne sætter rammerne for’ har betydning for MinVuggestues praksis ved, at vi har valgt at vores struktur er aldersopdelt, så børn får de bedste forudsætninger for at spejle sig og danne relationer med andre ligesindede børn. Samtidig har vi tidspunkter på dagen, hvor vi er fælles og hvor børnene får relationer på tværs af alder.
 • Vi har øje for hvordan børnefællesskaberne udvikler sig, og om et barn får en udsat position. Vi støtter de børn der har brug for hjælp til at blive inddraget i børnefællesskabet, og vi sikrer at fællesskabet skaber rum til alle. Vi forebygger mobning ved kontinuerligt at fokusere på, at alle børn, uanset alder, kultur, køn og familiemæssig baggrund, skal have mulighed for at opleve sig selv som betydningsfulde for fællesskabet.
 • Pædagogisk læringsmiljø: ’et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunkt for arbejdet med børns læring’ betyder for MinVuggestues praksis at vi ser det pædagogiske læringsmiljø i alt hvad vi siger og gør, i dem som vi er, i vores fysiske rammer, som grundlaget for vores arbejde og som værende til stede hele dagen. Vi rammesætter og italesætter praksis således, at børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig, og vi har øje for, at alle de daglige situationer: spontane aktiviteter, daglige rutiner, pædagogisk tilrettelagte aktiviteter giver børnene mulighed for at trives, lære og udvikles.
 • Forældresamarbejde: ’vi samarbejder med forældrene om børns læring og trivsel’ har betydning for MinVuggestues praksis ved at vi er opsøgende overfor forældrene. Vi prioriterer de gode historier, også til de forældre som ikke er opsøgende. Vi forsøger at få en fornemmelse for, hvad forældrene har brug for, for at føle sig trygge og imødekommet. Vi går i dialog med forældrene, hvis barnet har en svær periode, fortæller hvad vi oplever og hvordan vi handler og spørger ind til deres oplevelse. Vi har fokus på vores egen børnegruppe og dialogen med de tilhørende forældre. Hvis vi oplever noget omkring et barn, som en forælder fra en anden gruppe bør vide, så går vi til pågældende barns pædagog eller til vores leder. Vi tager ikke sagen i egen hånd. Dette for at sikre en god proces for barnet og en tryg oplevelse for forælderen. Vi taler med forældrene om deres børns udvikling og på hvordan de kan bidrage positivt dertil, eksempelvis i forhold til sproglig udvikling eller sociale kompetencer. Vi støtter op om vores forældresamarbejde gennem samtaler: ved opstart, ved overgangen til børnehaven og ved overgangen til skole, og vi inviterer forældre til samtaler ved behov, hvis vi har nogle perspektiver som vi gerne vil inddrage dem i omkring deres barn. Vi støtter også op om det sociale sammenhold ved at arrangere julefester, sommerfester og lignende arrangementer af social karakter. Dette bidrager til, at styrke relationerne mellem børn og forældre på tværs.
 • Børn i udsatte positioner: ’alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter’ er selve grundstenen i vores pædagogiske praksis. Vi er meget optaget af at arbejde anerkendende og ressourcefokuseret, og vores fokus er på, at alle børn får​ mulighed for at opleve at de lykkedes.
 • Vi fokuserer på, at vores praksis er udviklings-støttende og ressourcefokuseret, og vi tilstræber at forstå barnets intentioner og perspektiver. Vi samarbejder desuden med Gladsaxe Kommunes PPR afdeling, som bistår os med psykolog, tale-/hørekonsulent, tosprogskonsulent og fysioterapeut, når vi vurderer at der er behov for at få andre faggrupper inddraget. Vi søger også visitationsudvalget ved Gladsaxe Kommune, BFC om støttetimer, hvis vi har et barn, der har behov for ekstra fokus og opmærksomhed.
 • Sammenhænge: ’sammenhænge med børnehaven handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner og nysgerrighed’ og det betyder for MinVuggestues praksis, at vi har fokus på det pædagogisk læringsmiljø for de ældste vuggestuebørn.

De 6 læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling

Her er fokus på barnets potentiale og udvikling af identitet.

Mål for 0-2 årige

• Barnet skal udvikle selvstændighed

• Barnet skal udvikle tillid til omverden

• Barnet skal udvikle et godt selvværd

• Barnet er aktivt deltagende i hverdagen

Tiltag

• Vi tilbyder barnet en hverdag med trygge rammer og nærværende voksne

• Vi tilbyder barnet en alsidig hverdag med forskellige muligheder og aktiviteter

• Vi giver barnet mulighed for at eksperimentere og lege

• Vi guider og vejleder barnet​

Tegn

• Vi ser barnet er i trivsel

• Vi ser at barnet hviler i sig selv

• Vi ser at barnet er i en positiv udvikling

Social udvikling

​Her er fokus på hvem vi er sammen med andre​.

Mål for 0-2 årige

• Barnet danner relationer til andre

• Barnet lærer at vente på tur

• Barnet lærer at løse konflikter på en konstruktiv måde

• Barnet viser interesse for omverdenen

• Barnet udviser omsorg og empati overfor andre

• Barnet lærer de sociale spilleregler i Myretuen

Tiltag

• Vi er gode rollemodeller for børnene

• Vi viser barnet hvordan man behandler andre godt

• Vi guider barnet i forskellige situationer

Tegn

• Vi ser glade, trygge og tillidsfulde børn, som er en del af fællesskabet

• Vi ser børn der er i en positiv udvikling

• Vi ser børn, der udviser omsorg overfor hinanden

• Vi ser børn der kan give udtryk for egne følelser og behov

Kommunikation og sprog

Her har vi fokus på både den verbale og nonverbale kommunikation.

Mål for 0-2 årige

• Barnet tilegner sig sproglige færdigheder

• Barnet udtrykker egne følelser og behov ved hjælp af sproget

• Barnet udvikler sit sprog og oplever at blive forstået

• Barnet forstår enkle, kollektive beskeder

Tiltag

• Vi synger fagtesange med børnene

• Vi benytter dialogisk læsning (billedbøger for de yngste)

• Vi italersætter det vi gør og det som børnene gør

• Vi taler med børnene om det vi ser og oplever, det vi skal og det vi gør​

Tegn

• Vi ser, at barnet gerne vil kommunikere

• Vi ser at barnet forsøger at kommunikere med sit sprog

Krop, sanser og bevægelse

Børn udforsker og får erfaringer med de mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Mål for 0-2 årige

• Barnet udvikler kropsbevidsthed

• Barnet udvikler sin motorik

• Barnet oplever glæde ved at bevæge sig

Tiltag

• Vi igangsætter lege og aktiviteter, der styrker motorikken

• Vi har en ugentlig gymnastikdag

• Vi bruger kroppen i lege og aktiviteter på legepladsen

• Vi taler med børnene om kroppen og hvad den kan

Tegn

• Vi ser barnet selv tage initiativ til bevægelse

• Vi ser at barnet har mod på at deltage i fysisk udfordrende aktiviteter

• Vi ser at barnet kan kravle, løbe, gå, hoppe og klatre

• Vi ser at barnet har bevidsthed om de ydre kropsdele

Natur, udeliv og science

Her handler det om at opleve forskellige former for natur og om at få en forståelse for mennesket i forhold til naturen.

Mål for 0-2 årige

• Barnet oplever naturen på forskellige årstider og i al slags vejr

• Barnet oplever de muligheder naturen giver

• Barnet oplever glæde ved at være i naturen

Tiltag

• Vi kommer ud hver dag, hele året rundt i al slags vejr

• De voksne er gode rollemodeller, der finde glæde ved at være ude

• Vi lærer barnet at passe på naturen

Tegn

• Vi ser at barnet viser glæde ved at færdes i naturen

• Vi ser at barnet er nysgerrig i forhold til naturen​

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Her handler det både om de indtryk vi får om de udtryk vi giver.

​Mål for 0-2 årige

• Barnet viser glæde ved sang og musik

• Barnet udvikler kreative kompetencer

• Barnet eksperimenterer med forskellige udtryksformer

• Barnet udvikler bevidsthed om de danske traditioner

Tiltag

• Vi synger med barnet hver dag

• Vi fejrer danske traditioner

• Vi udtrykker os kreativt

• Vi udtrykker os via drama

Tegn

• Vi ser at barnet udviser interesse

• Vi ser at barnet er deltagende

• Vi ser at barnet eksperimentere med at udtrykke sig på forskellig vis

MinVuggestue, Klausdalsbrovej 193 - 2860 Søborg  • Telefon 6015 7242 • minvuggestuegladsaxe@gmail.com​​